Vispārīgie noteikumi

Šie Vispārīgie noteikumi ir piemērojami visām attiecībām starp SIA IziPizi un Lietotāju saistībā ar IziPiziAPP piegādes platformas (atbilstoši zemāk sniegtajai definīcijai) izmantošanu, kā arī noteiktiem ar IziPiziAPP piegādes platformas starpniecību noslēgto Piegādes līgumu (atbilstoši zemāk sniegtajai definīcijai) aspektiem.
Reģistrējoties IziPiziAPP piegādes platformā, Lietotājs piekrīt šo Vispārīgo noteikumu piemērošanai un saturam un ir informēts par savu personas datu, kas izpausti reģistrējoties IziPiziAPP piegādes platformā un tās lietošanas procesā, apstrādi atbilstoši šajos Vispārīgajos noteikumos ietvertajiem nosacījumiem.

1. Definīcijas


„Piegādes līgums” ir līgums par Pasūtītāja sūtījuma piegādes pakalpojumu pirkšanu, kas veikti IziPiziAPP aplikācijā.
„IziPiziAPP” nozīmē: SIA IziPizi, Rīga, Brīvības iela 140 - 1, LV-1012
IziPiziAPP piegādes platform nozīmē: SIA IziPizi pārvaldītu piegādes platformu kā informācijas
sabiedrības pakalpojumu, kas darbojas kā platforma, kas (i) privātpersonām un juridiskām personām ļauj noslēgt piegādes līgumu par vēlamā sūtījuma piegādi kā Klientiem, (ii) privātpersonām un juridiskām personām saņemt sūtījumus caur IziPiziAPP kā Klientiem(iii) ļauj Kurjeram piedāvāt piegādes pakalpojumus un noslēgt Piegādes līgumus ar Klientiem.
Klients nozīmē jebkādu IziPiziAPP piegādes platformas Lietotāju, kas ir veicis Pasūtījumu un noslēdz Piegādes līgumu ar Kurjeru.
Kurjers nozīmē jebkuru personu vai uzņēmumu, kas IziPiziAPP piegādes platformā reģistrēta kā piegādes pakalpojumu sniedzējs Klientiem attiecībā uz sūtījumiem, kas pasūtīti ar IziPiziAPP piegādes platformas starpniecību.
Kurjera maksa nozīmē maksu par piegādes pakalpojumiem saistībā ar Pasūtījumu, kuru Klients maksā Kurjeram saskaņā ar Piegādes līgumu. Kurjera maksa tiek aprēķināta saskaņā ar 6. sadaļā norādītajiem principiem.
Piegādes līgums nozīmē līgumu starp Klientu un Kurjeru par Klienta pasūtīto sūtījumu piegādi, kas noslēgts ar IziPiziAPP piegādes platformas starpniecību. Piegādes vieta nozīmē Pasūtījumā norādīto adresi, kur sūtījuma saņēmējs vēlas saņemt sūtījumu.
Vispārīgie noteikumi nozīmē šos noteikumus un nosacījumus, kas piemērojami attiecībām starp SIA IziPizi un Klientu attiecībā uz IziPiziAPP piegādes platformas izmantošanu no Klienta puses.
Pasūtījums nozīmē pasūtījumu, kuru Klients ir iesniedzis IziPiziAPP platform uz nosūtīšanu un kā saņemšanu ir apstiprinājis saņēmējs.
Piegādes cena nozīmē cenu, kuru Lietotājam ir jāmaksā par Pasūtījuma piegādi.
Lietotājs nozīmē jebkuru personu, kas ir reģistrējusi lietotāja kontu IziPiziAPP piegādes platformā un izmanto IziPiziAPP piegādes platformu ar šāda lietotāja konta starpniecību.

2. TIESISKAIS REGULĒJUMS


2.1. IziPiziAPP piegādes platforma ļauj Klientam pasūtīt sūtījuma piegādi Pasūtījumu piegādi uz Saņēmēja norādīto Piegādes vietu.
2.2. Klients noslēdz Piegādes līgumu par Pasūtījuma piegādi tieši ar Kurjeru. Piegādes līgums tiek uzskatīti par noslēgtiem no brīža, kad Pasūtījums tiek apstiprināts IziPiziAPP piegādes platformā.
2.3. Pārvaldot IziPiziAPP piegādes platformu , SIA IziPizi rīkojas vienīgi kā informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējs un nav Piegādes līguma līdzējs. SIA IziPizi nav piegādes pakalpojumu sniedzējs, un nav nekādā veidā atbildīgs par Piegādes līguma izpildi.
2.4. Pārvaldot IziPiziAPP piegādes platformu, SIA IziPizi rīkojas kā Kurjeru pārstāvis, būdams starpnieks Piegādes līgumos starp Kurjeriem un Klientiem. Katrs Kurjers ir pilnvarojis SIA IziPizi kā pārstāvi saņemt maksājumus no Klientiem attiecīgā pilnvaras devēja vārdā

3. SŪTĪJUMU SŪTĪŠAŅA AR IziPiziAPP PIEGĀDES PLATFORMAS STARPNIECĪBU


3.1. Pakalpojuma apraksts
3.2. IziPiziAPP nodrošina platformu, kurā Lietotājs var pieteikt paciņas nosūtīšanu Latvijā.
3.3. IziPiziAPP nodrošina platformu, kas savieno Pasūtītāju ar pārvadātāju, piedāvājot Pasūtītājam tā brīža lētāko pasūtījma piegādes cenu.
3.4. IziPiziAPP patur tiesības atteikt pasūtījumu, ja pasūtījuma maršrutā nedodas neviens kurjers. Tādā gadījumā Klientam tiks atgriezta samaksa par pasūtījumu pirnā apmērā.
3.5. Paūtījuma process :
3.5.1. Pasūtītājs reģistrējas aplikācijā
3.5.2. Izvēlas adresi no kuras vēlas sūtīt.
3.5.3. Izvēlies sūtījuma svaru un fotografē sūtījumu.
3.5.4. Saņēmējam tiek nosūtīta informācija par sūtījumu kuru saņemot saņēmējs norāda saņemšanas adresi.
3.5.5. Pēc saņēmēja apstiprinājuma aplikācija uzrāda piegādes attālumu un piegādes sākuma cenu. Pasūtītājs apstiprina piegādes cenu. Pēc piegādes cenas apstiprināšanas sākas pārvadātāju cenu iesniegšana dilstošā secībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas laika beigām, no Pasūtītāja iekasē lētāko Piegādātāja piedāvājumu un Piegādātājs pēc darījuma apstiprinājuma dodas pēc pasūtījuma.
3.5.6. Pasūtītājs, piegādātājs un saņēmējs IziPiziAPP var sekot līdzi piegādes statusam, maršrutam. Sūtījuma pieņemšana un nodošana notiek caur IziPiziAPP lietotni.
3.6. Lietotāja konta izveides laikā, kas ļauj piekļūt IziPiziAPP piegādes platformai, Lietotāja mobilā tālruņa numurs tiek pievienots attiecīgajam IziPiziAPP Lietotāja kontam un reģistrēts SIA IziPizi datubāzē. Ja Lietotājs vairs neizmanto mobilā tālruņa numuru, viņam/viņai ir jāinformē par to SIA IziPizi 7 dienu laikā, lai Lietotāja konta dati tiktu anonimizēti. Ja Lietotājs nepaziņo SIA IziPizi par jebkādām izmaiņām savā numurā, mobilo sakaru operators var nodot šo mobile tālruna numuru citai personai un, izmantojot IziPiziAPP piegādes platformu, šī cita persona var redzēt Lietotāja datus.
3.7. Kurjers piegādās Pasūtījumu uz Piegādes vietu, kuru Klients norādījis ar IziPiziAPP piegādes platformas starpniecību.
3.8. Klientam ir jāatrodas Pasūtījuma izņemšanas vietā vismaz Pasūtījuma piegādes prognozētajā laikā, kas norādīts IziPiziAPP piegādes platformā. Klientam ir jāatbild uz tālruņa zvaniem uz IziPiziAPP piegādes platformā norādīto numuru, sākot no Pasūtījuma iesniegšanas IziPiziAPP piegādes platformā brīža līdz Pasūtījuma nodošanai kurjeram. Tie paši noteikumi attiecas uz pasūtījuma saņēmēju.
3.9. SIA IziPizi Kurjera vārdā var atcelt piegādi un iekasēt no Klienta pilnu Pasūtījuma cenu šādos gadījumos:
3.10.1. Klients nav pieejams Piegādes vietā 10 minūšu laikā pēc Kurjera ierašanās tajā;
3.10.2. 10 minūšu laikā Kurjers nevar piezvanīt uz Klienta norādīto tālruņa numuru; vai
3.11. Ja sūtījums ir paņemts no sūtītāja, bet nevar tikt piegādāts saņēmējam, tas tiks nogādāts SIA IziPizi noliktavā un par sūtījuma izņemšanu jāvienoajs ar SIA IziPizi par atkārtotu piegādi vai atgriežanu.
3.11.1 Par atkārtotu piegādi vai sūtījuma atgriešanu var tikt iekasēta papildu samaksa
3.12. Ja sūtījumu nav izdevies piegādāt atkārtoti un tas glabājas SIA IziPizi noliktavā vairāk kā 10 dienas, SIA IziPizi ir tiesības iznīcināt sūtījumu nesaskaņojot ar sūtītāju.
3.12.1. SIA IziPizi neuzņemas nekādu finasiālu zaudējumu segšanu, ja sūtījums nav ticis saņemts, noturēts ilgāk par 10 dienām un ticis iznīcināts.
3.13. Jebkāds ar IziPiziAPP piegādes platformas starpniecību Kurjera Klientam norādītais piegādes laiks vai jebkādas cita laika aplēses ir tikai prognozētais laiks. Nav nekādas garantijas, ka sūtījums tiks piegādāts prognozētajā laikā. Pasūtījumu piegādes laikus var ietekmēt arī tādi faktori kā satiksmes sastrēgumi, sastrēgumstundas un laikapstākļi.

4. SŪDZĪBAS


4.1. Ja Klientam ir jebkādas sūdzības par pasūtītajiem Ēdieniem vai Pasūtījuma piegādi, Klients tiek aicināts par to informēt SIA IziPizi ar e-pasta starpniecību : birojs@izipiziapp.com cik vien drīz iespējams, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkrētā Pasūtījuma piegādes. SIA IziPizi var pieprasīt fotogrāfiju vai citus pierādījumus, vai ar sūdzību saistīto apstākļu skaidrojumus.
4.2. Lai gan SIA IziPizi nav piegādes pakalpojumu sniedzējs, un nav atbildīgs par attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem, SIA IziPizi mēģinās rast risinājumu mierīgā ceļā un var atmaksāt naudas līdzekļus saistībā ar attiecīgo sūtījuma piegādi, ja SIA IziPizi ir saprātīgs iemesls uzskatīt, ka sūdzība ir pamatota.

5. NORĒĶINI UN RĒĶINU IZSNIEGŠANA


5.1. Klientam ir jāmaksā Kurjeram Kurjera maksa IziPiziAPP piegādes platformas aprēķinātajā apmērā. Kurjera maksa tiks aprēķināta, ņemot vērā piegādes svaru,piegādes maršruta garumu, piegādes veidu un citus kritērijus. Piemērojamā Kurjera maksa Klientam tiks norādīta pirms Pasūtījuma apstiprinājuma.
5.2. SIA IziPizi, rīkojoties kā Kurjera pārstāvis, sagatavo un iesniedz Klientam rēķinus vai informatīvas kvītis par Kurjera maksu un Kurjera vārdā, kā arī Kurjera vārdā pieņem no Klienta rēķinu apmaksu.
SIA IziPizi ir pilnvarots Kurjera vārdā iekasēt Kurjera maksu un atbilstoši izmaksāt summas attiecīgajam pilnvaras devējam.
5.3. Visi maksājumi tiek apstrādāti no Klienta maksājumu kartes vai citiem norēķinu veidiem, kurus Klients ir aktivizējis IziPiziAPP piegādes platformā. Maksājumus apstrādā trešās personas maksājumu apstrādātājs. Pēc Pasūtījuma apstiprināšanas Klients authorize maksājumu Pasūtījuma cenas apmērā ar savu maksājumu karti vai izmantojot citus pieejamos norēķinu veidus, un attiecīgā summa tiks rezervēta maksājumu kartē vai citos maksājumu līdzekļos. Ar Pasūtījumu saistītie maksājumi tiks veikti un iekasēti no Klienta maksājumu kartes vai izmantojot citus norēķinu veidus 72 stundu laikā pēc Pasūtījuma apstiprinājuma.
5.4. No Piegādes līguma izrietošās Klienta maksājumu saistītas tiek uzskatītas par izpildītām pret attiecīgi Kurjeru, kad maksājums ir veikts SIA IziPizi un atskaitīts no Klienta kredītkartes. Ja Klienta kredītkartē nebūs iespējams rezervēt Pasūtījuma cenu, Pasūtījums netiks nodots kurjeram.
5.5. SIA IziPizi vienīgi pēc saviem ieskatiem var izteikt piedāvājumus noieta veicināšanai un piedāvāt atlaides Kurjera maksai.

6. ATCELŠANA UN LIETOŠANAS PĀRTRAUKŠANA


6.1. Klients nedrīkst atsaukt vai anulēt Pasūtījumu pēc maksājuma rīkojumu iesniegšanas par attiecīgās Pasūtījuma cenas samaksu.

6.2. SIA IziPizi ir tiesīgs nekavējoties dzēst Klientu no IziPiziAPP piegādes platformas un/vai atteikt vai anulēt jebkādus Pasūtījumus, ja Klients jebkādā veidā ļaunprātīgi izmanto IziPiziAPP piegādes platformu vai nodara tai kaitējumu, ja SIA IziPizi ir pamatotas aizdomas par Klienta krāpnieciskām darbībām, izmantojot IziPiziAPP piegādes platformu, vai ja Klients citādi neievēro savas šajos Vispārīgajos noteikumos noteiktās saistības (piemēram,vairākkārtīgi neatrodoties Piegādes vietā.
6.3. Klients nedrīkst izmantot IziPiziAPP piegādes platformu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nolūkiem. Ja Klients pārkāpj šajā 7.3. punktā noteikto, SIA IziPizi var neatgriezeniski pārtraukt Klienta dalību IziPiziAPP piegādes platformā.

7. LICENCĒŠANA, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN DATU APSTRĀDE


7.1. Reģistrējoties IziPiziAPPpiegādes platformā, SIA IziPizi piešķir Lietotājam atsaucamu, neekskluzīvu, nenododamu, apakšlicencē nenododamu licenci izmantot IziPiziAPP piegādes platformu Pasūtījumu piegādes organizēšanas mērķim.
7.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz programmatūru, dokumentāciju vai informāciju, kuru SIA IziPizi (vai kāds SIA IziPizi vārdā) izstrādājis un izmanto informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanas ietvaros saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem (tai skaitā IziPiziAPP piegādes platformu un jebkādiem tajā augšupielādētiem materiāliem), pieder SIA IziPizi. Lietotājs nedrīkst kopēt, modificēt, pielāgot, veikt reverso inženieriju, dekompilēt vai citādi noskaidrot IziPiziAPP piegādes platformas vai jebkuras citas SIA IziPizi izmantotās programmatūras pirmkodu vai iegūt un izmantot jebkādus datus no IziPiziAPP piegādes platformas komerciāliem nolūkiem vai jebkādam citam nolūkam, izņemot piegādes pasūtīšanu. Lietotājam IziPiziAPP piegādes platforma ir jāizmanto tikai un vienīgi saviem personīgajiem, nekomerciālajiem nolūkiem.
7.3. Lietotāju un Klientu personas datu apstrādes principi ir norādīti Privātuma politikā, kas pieejama IziPiziAPP piegādes platformā.
7.4. SIA IziPizi nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus attiecībā uz IziPiziAPP piegādes platformas kvalitāti, tostarp attiecībā uz acīmredzamu vai slēptu trūkumu neesamību, piemērojamību parastajam vai konkrētajam (īpašajam) mērķim, un SIA IziPizi nav pienākuma apmierināt Lietotāju prasījumus attiecībā uz IziPiziAPP piegādes platformas kvalitāti.

8. ATBILDĪBA


8.1. Kurjeri ir vienpersoniski atbildīgi par Piegādes līguma izpildi, un SIA IziPizi neuzņemas par to nekādu atbildību.
8.2. Ja Lietotājam ir aizdomas, ka viņa/viņas IziPiziAPP piegādes platformai piesaistītā kredītkarte ir nozagta un/vai to krāpnieciskos nolūkos izmanto trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to SIA IziPizi. Līdz šāda paziņojuma saņemšanai SIA IziPizi nebūs atbildīgs par jebkādu krāpniecisku Lietotāja kredītkartes izmantošanu no trešo personu puses Lietotāja kontā.

8.3. IziPiziAPP piegādes platforma Lietotājam tiek nodrošināta tikai un vienīgi “tāda, kāda tā ir”. SIA IziPizi nebūs atbildīgs par jebkādiem pārtraukumiem, savienojuma kļūdām, IziPiziAPP piegādes platformas nepieejamību vai bojājumiem.

9. DAŽĀDI NOTEIKUMI


9.1. SIA IziPizi saglabā tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Vispārīgajos noteikumos, grozītos Vispārīgos noteikumus augšupielādējot IziPiziAPP piegādes platformā un paziņojot par to visiem Lietotājiem, izmantojot sms izsūtni.
9.2. SIA IziPizi var jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma daļēji vai pilnībā izmainīt vai dzēst dažādas piegādes platformas daļas vai izmainīt IziPiziAPP piegādes platformu.
9.3. IziPiziAPP piegādes platformas lietošanai un visām tiesiskajām attiecībām saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem būs piemērojami Latvijas tiesību akti. Klientu, kurš ir patērētājs, aizsargā arī tās obligātās tiesību normas, kuras būtu piemērojamas šī noteikuma neesamības gadījumā.
9.4. Ja attiecīgo no šiem Vispārīgajiem noteikumiem izrietošo strīdu nevarēs atrisināt sarunās, tad strīds tiks galīgi atrisināts Rīgas apgabala tiesā, Latvijā. Ja Klients ir patērētājs, jurisdikciju nosaka saskaņā patērētājiem piemērojamajām obligātajām tiesību normām.